ISKM03 Literatura, knihovní procesy a trh

#estetično #krásno #autorství #postmodernismus #kulturníakreativníprůmysly

✅ Kompetence

Orientovat se v historické perspektivě literárních fenoménů a aplikovat je na současné procesy kulturních a kreativních průmyslů.

👥 Klíčové osoby

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

🧠 Reflexe

Mozaikou různých perspektiv, kterou kurz Literatura, knihovní procesy a trh postupně skládá, se zasluhuje o pevné místo v kurikulu všech absolventů katedry informačních studií a knihovnictví.

Nepochybně především těch, kteří se vydají cestou knihovnické profilace; ale své opodstatnění má i pro designéry informačních služeb, informační a datové manažery nebo studenty technologií ve vzdělávání.

Zájemcům o design informačních služeb (mně) se zdá být nejpřirozenějším propojením pojetí kulturních a kreativních průmyslů — počínaje základním, ale všeobjímajícím rozdělením celého odvětví, ve kterém má své místo právě i design; konče specifickými trendy a technologiemi typu NFT.

Přiznám se, že na začátku kurzu mě jiné propojení nenapadlo — ani po několikátém přečtení sylabu. Ale každá z naznačených perspektiv jednotící mozaiky dokázala nabídnout témata relevantní i pro subjektivně vzdálenou profilaci.

Převážně historický exkurz prof. Kylouška nabídl filozofickou hodnotu. Jeho pojetí probíraných problematik s využitím antické literatury a francouzských autorů může být těžkopádnější na pochopení komukoliv, kdo má k takovým zájmům daleko, ale stále působí velkoryse na velké ideje.

Takto si odnáším například několik poznámek k pojetí autorství, které jsou aplikovatelné nejen v literárním poli — ať už k vlivu estetické funkce na komunikační modely, nebo faktu, že až pozdější doba nesnese myšlenku chybějícího autorství.

A dokonce si odnáším poznámky aplikovatelné v poli marketingu a designu — třebaže aby se text stal trvalým, musí mířit na nadčasovostnekonkrétní detaily.

Druhá perspektiva, kterou kurz nabídl, se zaměřila na vlastní knihovnictví a knihovnické procesy.

Oživením výčtu knihovnických koncepcí, strategií a manifestů — a jejich uvedením do praxe — bylo vystoupení Miroslava Balaštíka z pozice šéfredaktora a spolumajitele nakladatelství Host.

Budu-li pokračovat v zaměření na myšlenky dalece přesahující původní obor, které si z kurzu může odnést opravdu každý, musím zmínit především střet konzervatismu a jakéhosi inovatismu. V edičním profilu znamená buď filozofii držet se jistoty a úspěšného modelu, nebo naopak snahu neustrnout a s přiměřenou dávkou odvahy se ujmout určité alchymie.

A konečně třetí a již zmíněná perspektiva, ve které se dr. Škyřík zaměřil na kulturní a kreativní průmysly, dokázala nabídnout mnohem více propojení.

Přestože kurz nespadá do mé primární oblasti zájmu, složená mozaika pro mě byla v mnoha ohledech přínosná a obohacující.

Tato reflexe vychází z reflektivního eseje, jehož sepsání bylo jednou z podmínek pro úspěšné ukončení kurzu.

📝 Výstupy

Výstupem kurzu je mimo jiné článek zachycující naplnění jedné ze zadaných kreativních výzev: