Proč už nestačí číst a psát

Většina sdělovaných informací se přenáší obrazem. Umíme číst a psát i obrazy? Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM06 Učící se společnost.

Z klíčových-kompetencí-21.-století se stal poněkud buzzword. Za klíčové považujeme umět mluvit na veřejnosti, prezentovat se na sociálních sítích, kreativně přemýšlet [1].

Ideální kandidát pro pracovní trh by měl ovládat základy self‑managementu, osobní produktivity, leadershipu, projektového managementu, snad i kódování.

Je jasné, že číst psát už dávno nestačí.

Ale není jasné, rozvoj jakých schopností by měl následovat hned po ovládnutí tohoto elementárního základu.

Vizuální gramotnost

Pokud nás jako první napadne informační gramotnost, brzy dojdeme k zjištění, že její kontext je příliš široký na to, abychom z takového souboru dokázali vydestilovat konkrétní primární schopnosti nebo dovednosti.

Veřejným diskurzem rezonuje dílčí mediální gramotnost, počítačová gramotnost, digitální gramotnost, datová gramotnost…

Předpoklad jejich ovládnutí leží ve vizuálním základu, který o skutečnosti vypovídá s nesrovnatelně větší autenticitou a bezprostředností než jakýkoliv jiný komunikační prostředek [2].

A i protože se většina sdělovaných informací přenáší právě obrazem [2], může se ke svaté dvojici číst psát nejsnáze nabízet dílčí vizuální gramotnost [3], tedy jakýsi „soubor schopností, které člověku umožňují efektivně vyhledávat, interpretovat, hodnotit, používat a vytvářet obrazy a vizuální média[4].

Jako teorie stojí na pěti pilířích: vizuálním jazykuvizuálním myšlenívizuálním učenívizuální komunikaci a vizuální percepci [5].

Vizuálně gramotní

Komplexní rozvoj těchto pilířů znamená jedince, který je schopný [4]:

  • určovat povahu a rozsah obrazů a vizuálních médií,
  • efektivně a účelně je vyhledávat používat,
  • interpretovat a analyzovat jejich významy,
  • vyhodnocovat je,
  • navrhovat a vytvářet nové obrazy a vizuální média a
  • rozumět mnoha etickým, právním, sociálním a ekonomickým aspektům spojených s tvorbou a používáním obrazů a vizuálních médií.

Znamená jedince, který se nejsnáze může pustit do dalších tajů informačně gramotného přístupu.

Gramotně vizuální

Vizuální gramotnost tedy samostatně neobstojí, ale může se stát dobrým výchozím bodem hned po čtení a psaní k výchově komplexně informačně gramotného jedince.

Zcela konkrétně: Pokud jste datově gramotní (na což dnes tlačí především velké firmy), pravděpodobně rozumíte datům samotným.

Dokážete vybrat nejinformativnější typ grafu pro vlastní data, předcházet chybným intepretacím a obětovat se ve prospěch jednoduchosti.

Ale bez základů vizuální gramotnosti v takové velké firmě jen stěží zvládnete týmovou spolupráci — neodpovíte na otázky jako [6]:

  1. Je můj graf dostatečně vizuálně zajímavý?
  2. Budou s ním lidé chtít interagovat?
  3. Je to zapamatovatelný graf?
  4. Je to krásný graf?

Pokud vám takový detailní přístup dělá problém (nebo je vám třeba jen nevlastní práce v Miru a myšlenkových mapách), zkuste se vrátit právě k vizuální gramotnosti.

A procvičovat ji některou z řady kreativních technik.


Použité zdroje

[1] 20 New Skills To Learn to Advance Your Career. In: Indeed.com [online]. Austin, TX: Indeed, 2. 8. 2021 [cit. 2022-04-07]. Dostupné z: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/career-advancement-skills

[2] SPOUSTA, Vladimír. Proč rozvíjet vizuální gramotnost?. Pedagogická orientace [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 11(3), s. 91 [cit. 2022-04-07]. ISSN 1805-9511. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/8605/7788

[3] PEÑA Alonso, Ernesto José. Visualizing visual literacy [online]. Vancouver: 2018, s. 42 [cit. 2022-04-07]. Dostupné z: doi:10.14288/1.0368982. Disertační práce. University of British Columbia, Faculty of Education, Department of Language and Literacy Education.

[4] HATTWIG, Denise. ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education. In: Association of College & Research Libraries [online]. Chicago, IL: American Library Association, 27. 10. 2011 [cit. 2022-04-07]. Dostupné z: https://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy

[5] AVGERINOU, Maria D. a Rune PETTERSSON. Visual Literacy Theory: Moving Forward. JOSEPHSON, Sheree, James KELLY a Ken SMITH, ed. Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. 2nd edition. New York, NY: Routledge, 2020, XIII. Routledge Communication Series. ISBN 978-0-429-95692-8.

[6] COOLEY, Ben Dexter. Why visual literacy is essential to good data visualization. In: Towards Data Science [online]. Towards Data Science, 29. 1. 2019 [cit. 2022-04-08]. Dostupné z: https://towardsdatascience.com/why-visual-literacy-is-essential-to-good-data-visualization-5b9dffb5aa6f