ISKM07 Literatura, kultura a humanitní vědy

#literárnítradice #literaturaprodětiamládež #mýtus #sociologickákritika

✅ Kompetence

Analyzovat aspekty propojující kulturu a literaturu v poli humanitních věd.

👥 Klíčové osoby

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

🧠 Reflexe

Literatura, kultura a humanitní vědy je dalším filologicky zaměřeným kurzem v povinném kurikulu.

Tentokrát kurz nastavuje zrcadlo dílčím fenoménům filozofie, historie, sociologie, náboženství a „dětského aspektu“.

Kusá a nepříliš syntetická propojení umožňují zájmově nahlížet literaturu a kulturu v oborovém pojetí i studentům neliterárních profilací, ale postrádají skutečná významová propojení.

Blíže jsem se věnoval:

  • literatuře, kultuře a dětskému aspektu spoluvytvořením digitální kolekce zaměřené na odkaz Roalda Dahla,
  • literatuře, kultuře a sociologii autorstvím eseje o kritice estetické axiologie Pierra Bourdieuho
  • a ještě jednou literatuře, kultuře a sociologii, tentokrát odborným výkladem literární dystopie a pokusů o její vymezení ve světovém i českém kontextu.

Přínosné pro mě bylo zejména osvojení metod digitální kolekce — digitálního kurátorství a didaktiky v praxi.

📝 Výstupy

Individuálním výstupem kurzu je esej: