ISKM05 Informační politika a management

#informationsociety #ITSM #ITIL #businessintelligence #datamanagement #opendata #eGovernment

✅ Kompetence

Rozumět principům informační politiky v organizaci a navrhovat řešení v oblasti řízení IT služeb.

👥 Klíčová osoba

Mgr. Tomáš Marek

🧠 Reflexe

Informační politika a management mi poskytly důležité teoretické předpolí pro diplomovou práci.

Diskurz i praxe oboru jsou protkané množstvím vzájemně se překrývajících teoretických frameworků, standardů, certifikací a norem.

Není jednoduché se v nich vyznat a já měl na začátku kurzu pocit, že tenhle manažerský svět zkratek se poněkud míjí s mou představou o akceschopnosti, ve které je teorie spíše podpůrnou složkou.

Doslova zkratek — jen můj slovník k poslední lekci eviduje OVM, KIVS, ISVS, OÚ, LTP, AIS, ISZR, KIVS, ISDS, ROS, RO, ISoISVS, RÚIAN, VDP, SPUÚ, ISSS, NIA a eIDAS.

Naštěstí se Tomáši Markovi podařilo tohle vnímání změnit.

Velkou zásluhu na tom má množství hostů, kteří téma dokázali pokrýt z různých perspektiv.

Pro diplomovou práci jsem si odnesl hlavně poznání:

  • ITSM jako konceptu řízení IT složek organizace pomocí řízení správy jejich IT služeb,
  • TBM taxonomy jako způsobu, jak vysvětlit podstatné věci napříč organizací,
  • ITIL jako všeobjímající knihovny dobré praxe k tématu,
  • FitSM jako (pro mě) použitelného frameworku ITSM,
  • Demingova cyklu jako všeobecného rámce implementace inovací,
  • základů teorie kyberbezpečnosti.

A nadto děkuji za nejpřehlednější popis a zhodnocení stavu českého eGovernmentu, které jsem si mohl přát.