Web 3.0 a vzdělávání: V bodě zlomu?

O nastupující generaci Webu, blockchainu, decentralizaci a vlivu toho všeho na vzdělávání a vzdělávací instituce. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM12 Organizace znalostí.

V prosinci to bude třiatřicet let, co Tim Berners-Lee spustil ve své kanceláři v ženevském CERNu [1] první webový server na světě.

Podoba webových stránek se od té doby značně proměnila. Původní statické stránky ve značné míře nahradily interaktivní webové aplikace, označované jako Web 2.0.

A právě teď akademickým diskurzem rezonuje, jak bude vypadat třetí generace Webu: Web 3.0 [2].

S ohledem na prudký vývoj informačních technologií se může zdát s podivem, že teď. Termín Web 3.0 totiž zakotvil spoluzakladatel kryptoměny a blockchai­nové [3] platformy Ethereum Gavin Wood už v roce 2014 [4] a definující myšlenky vyslovil zakladatel World Wide Webu Berners-Lee dokonce v roce 2006 [5].

Zdánlivá podivnost, proč Web 3.0 není všední záležitostí, souvisí s podstatou tohoto konceptu, která je natolik komplikovaná, že neumožňuje jednoduchou transformaci stávajících webových aplikací a zavádí zcela nové technologie.

Třetí generace Webu

Web 3.0 zpodobňuje představu sémantického webu — webu, na němž jsou informace uloženy a strukturovány podle standardizovaných pravidel [6].

Zatímco Web 2.0 je de facto neorganizovaná změť mnoha webových stránek — byť vzájemně provázaných, na nichž může být obtížné rychle najít relevantní informace, ve Webu 3.0 mají informace jasně definovaný vý­znam, respektive se volně ložená data stávají strukturovanými daty obohacenými o sémantický kontext, což umožňuje jejich strojové zpracování [7].

Pro takové přiřazení sémantiky je nutné jednak konceptualizovat veškeré informace s využitím specifické ontologie [8] a standardizovat popis webových zdrojů — tedy všech zdrojů dosažitelných prostřednictvím Webu od článků v online zpravodaj­ských denících přes digitalizované knihy po všechna videa na YouTube — s využitím speci­fického rámce nebo modelu pro zacházení s metadaty [9].

Obojí je natolik složité, že se sémantický web zatím nedočkal rozsáhlejší praktické implementace.

Ne že by se uchytily jiné způsoby organizace informací, ale spíše proto, že běžným uživatelům nechybí [10]. Stávající webové vyhledávače používají čím dál tím sofistikovanější postupy, takže v běžných případech umožňují najít relevantní informace i ve zmíněné neorganizované změti.

Kromě toho Web 3.0 předpokládá aplikace a služby postavené na decentralizaciblockchainu [11].

Zatímco Web 2.0 je postavený na implicitní důvěře, Web 3.0 sází na transparentnost, neodvolatelnost a uzmutí moci tak, že není potřeba centrálních autorit ani nadvlády konglomerátů platforem jako Meta [12] nebo Alphabet [13][14].

Posun v jednotlivých generacích Webu přehledně schematizuje představa, že každá z generací přidává jednu rovinu pravomocí pro uživatele. Statické stránky Webu 1.0 umožňují jejím čtenářům pouze číst, interaktivní aplikace Webu 2.0 číst psát a rozhraní Webu 3.0 číst, psátvykonávat [15].

V oblasti nicméně panuje značná terminologická nekázeň. Zatímco autoři jako Naik a Shivalingaiah nebo Zandl považují Web 3.0 — ve stejném duchu jako předchozí řádky — za spojení nového principu decentralizace založeného na technologii blockchainu a již léta popsaného principu sémantického webu, autoři jako Chohan, Fagan nebo Elegem rozlišují nuance mezi Webem 3.0, generací sémantického webu a nadto někdy diferencují Web 3 a Web 3.0 jako samostatné a odlišné koncepty.

(Ne)učení o Webu 3.0

Nastoupení nové generace Webu se projevuje i v oblasti vzdělávání.

Jednak institucionali­zované i neformální podoby vzdělávání čím dál tím častěji využívají webové technologie; jednak se v poli vzdělávání projevují podobné trendy, na které reaguje a které řeší právě Web 3.0 — postupná demokratizace, důraz na nediskriminaci nebo zvyšující se míra autonomie.

V té nejzákladnější rovině lze pozorovat, jak se téma Webu 3.0 objevuje v různých kurikulech.

Ve formálním vzdělávání zatím zaostává za současným diskurzem. Na českých univerzitách a vysokých školách ještě neexistuje semestrální kurz, který by téma Webu 3.0 pojímal celistvě.

Nejblíže k tomu má kurz Commons, P2P a digitální identita vyučovaný na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity [16], respektive teprve připravovaný kurz Design, commons a Web3 prakticky téže fakulty [17].

Pro pedagogy českého základního a gymnaziálního vzdělávání se první meto­dická podpora o Webu 3.0 objevila teprve loni.

Podle Maška [18] se však témata spojená s Webem 3.0 brzy stanou „součástí digitální gramotnosti všech žáků i učitelů“, a to „ať už bude rozsah Webu 3.0 v budoucnu jakýkoliv“.

Prozatím autor prostřednictvím metodického portálu RVP.cz [19] doporučuje učitelům relevantních předmětů, aby si našli svého mentora z české nebo zahraniční komunity, který jim vysvětlí základní problematiku Webu 3.0, a začali o tomto tématu diskutovat se svými žáky — a to i v případě, pokud o něm zatím nic neví:

Mezi žáky vždy najdete několik odborníků, kteří vám rádi vše vysvětlí nebo vás nasměrují, kde hledat další informace.

Jaroslav Mašek [20]

Web 3.0 ve vzdělávání

Technologie a aplikace Webu 3.0 ale nezasahují jen do kurikul jako nosné téma výuky — postupně proměňují i vlastní praktickou podobu různých forem a typů vzdělávání [21][22].

V souvislosti s nástupem Webu 3.0 hovoří Dominic, Francis a Pilomenraj o celé nové generaci edtechu [23], který se podle nich vyvíjí spolu s technologi­emi Webu.

Zatímco edtech 1.0 se zaměřil na poskytování informací jeho uživatelům, edtech 2.0 na autorské obsahy a možnosti interakce, edtech 3.0 iniciovaný nástupem Webu 3.0 obsahuje rozšířené virtuální výukové prostředí.

Jako konkrétní součásti edtechu 3.0 autoři nejčastěji zmiňují sémantický web, virtuální a rozšířenou realitu, velké jazykové modely a umělé inteligence, big data, strukturovaná a propojená data, cloud computing, pokročilé vizualizace dat, distribuované výpočty a nositelnou elektroniku [24][25].

Je však otázkou, nakolik jsou tyto součásti integrovány v nové generaci edtechu skutečně na základě spojitosti s Webem 3.0. Mnohé z nich spíše reflektují jiné, tržní trendy — například většina současných aplikací cloud computingu ve vzdělávání spoléhá na komerční platformy, tedy naopak v rozporu s tendencemi a myšlenkami Webu 3.0.

Vzhledem k složité implementaci technologií a aplikací Webu 3.0 se zdá být užitečnější uvažovat spíše obecněji o tom, co mohou přinést aktérům vzdělávacích procesů:

Pro učitele a lektory nejspíše přinesou změnu při tvorbě kurzů pro distribuo­vané virtuální výukové prostředí, tvorbě metod hodnocení žáků a studentů, při jejich podpoře a vedení různých záznamů.

Žákům a studentům naopak umožní personalizovat výuku a lépe vytvářet nebo prohlubovat znalosti s využitím principů sémantického webu [26].

Většina aplikací edtechu 3.0 se soustředí právě na žáky a studenty s cílem umožnit jim lepší „řízení“ a „regulaci“ pomocí sémantických webových technologií [27].

Výukové prostředí využívající potenciál Webu 3.0 tedy stojí především na pa­radigmatu konstruktivismu, zdůrazňujícímu aktivní roli žáků a studentů ve vzdělá­vání [28].

Stěží však lze určit, nakolik je současný scénář institucionalizovaného vzdělávání připravený využít popsané možnosti a inkorporovat novou generaci edTechu, když se stále potýká s implementací jeho předchozích generací [29].

Bod zlomu?

Otázkou také zůstává, jak se v různých formách a typech vzdělávání projeví jiné technologie a aplikace Webu 3.0 než ty stavějící na původním principu sémantic­kého webu — tedy ta součást dnes přijímaného vnímání Webu 3.0, která souvisí s blockchainem, decentralizací a s tím spjatým odklonem od centrálních autorit a velkých platforem.

Jisté je, že projeví.

Stejně jako u jiných sociálních inovací se vliv Webu 3.0 projevuje postupně po jednotlivých odvětvích, zprvu průmyslových.

První „zemětřesení“ způsobil ve finančnictví a bankovnictví — se souvisejícími pojmy bitcoin a blockchain je v kontextu tohoto sektoru seznámena většina nejen bohatého Severu; odborná veřejnost pak snad i s případovou studií Salvadoru, který jako první suverénní země přijal bitcoin za oficiální platidlo.

Druhou „revoluci“ přinesl v umění — i rozmach NFT [30] a digitálního umění zasáhl širokou veřejnost.

Další změny přinesl v pohostinství, medicíně a dalších odvětvích [31].

Podstatou těchto změn bylo, že si vyžádaly obrat oborového paradigmatu směrem k decentralizovaným systémům vlastněným jejich tvůrci a uživateli. Tomuto trendu se setrvale — byť pomalu — přizpůsobuje i vzdělávací sektor [32][33].

Vychází přitom z předpokladu, že moc učit se a předávat znalosti nepatří jediné instituci, ale celé vzdělávací soustavě [34].

Možné pak je, že v bodě zlomu jsme právě teď.

V této fázi sice nemusí existovat většina aplikací a služeb, které budou později definovat danou technologii [35], ale už je možné pozorovat „splaskávání bubliny“ — které se v mnoha ohledech děje [36].

Nové technologie a aplikace Webu 3.0 ve vzdělávání

Rozvoj nových technologií a aplikací Webu 3.0 založených na blockchainu a decentralizaci může mít řadu konkrétních užitků pro různé formy a typy vzdělávání.

Primárně umožní skutečně decentralizované vzdělávání — tedy takové, které nebude založené na jediné autoritě a správci ověřených údajů o vzdělávání v jednom momentu [37].

Žáci a studenti by mohli budovat silná vzdělávací portfolia zahrnující údaje o absolvovaných kurzech a stážích, participovaných projektech a mentorin­zích, napsaných výzkumných pracích, získaných oceněních nebo mikrokreditech [38].

Pokud by takové portfolio bylo uložené v blockchainu, byla by zajištěna ověřitelnost všech zahrnutých údajů a znemožněna neoprávněná manipu­lace [39].

Web 3.0 díky blockchainu navíc umožní vytvoření vzdělávacích decentralizova­ných autonomních organizací (DAOs [40]), které fungují autonomně bez jakékoliv centrální autority [41].

Byl by to další krok v procesu sdílení moci ze strany univerzit a vysokých škol, který nastartovaly MOOCs [42][43].

DAOs by žákům a studentům umožnily stát se členy komunit, s kterými sdílejí zájmy [44], a získávat odměny za příspěvky, které těmto komunitám přinesou.

Nevýhody implementace Webu 3.0 ve vzdělávání

Jak ukázala fáze splaskávání bubliny, Web 3.0 má stejně jako spoustu jiných inovací nespornou řadu nevýhod a nevhodných použití.

Například sémantický web — respektive méně času, který na něm strávíme vy­hledáváním relevantních informací — implicitně přijímáme jako výhodný.

Při jeho širší implementaci ve vzdělávacím prostředí bychom však měli sledovat, jaký vliv bude mít na žáky a studenty skutečnost, že stráví méně času hledáním a shromaž­ďováním informací

Podle Evanse je takové hledání a shromažďování důležitou dovedností a předkládání již syntetizovaných informací v důsledku implementace technologií a aplikací Webu 3.0 „u studentů eliminuje potřebu kritického myšlení, hodnocení a argumentace“ [45].

Problémové může být také zveřejnění velkého množství osobních a citlivých údajů v důsledku decentralizace nebo potenciální cenzura [46] — obsah bude možné „šikovně“ cenzurovat tím, že mu nebude přiřazena sémantika.

Jedno­duše tedy „vypadne“ ze sémantického webu, jakkoliv má tento koncept potenciál postupně sdružovat veškeré vědění.

Namísto závěru

Nastupující třetí generaci Webu lze charakterizovat ve dvou rovinách:

Jednak jako zpodobnění představy sémantického webu, se kterou přišel zakladatel World Wide Webu už v roce 1999 [47]; jednak v rovině nových technologiích jako blockchainu, kterou zakotvil spoluzakladatel platformy Ethereum o patnáct let později [48].

S druhou rovinou se pojí důraz na decentralizaci, zbavení institucí a platforem konsolidované moci a její přenesení na jednotlivé uživatele.

Decentralizovaný Web 3.0 zřejmě oslabí moc vzdělávacích institucí a poskytne studentům více příležitostí k vlastnímu vzdělávání.

Implicitně přijímá názor, že moc učit se a předávat znalosti nepatří jediné instituci, a inkorporuje konstruktivistické paradigma, které do popředí staví individuální zájmy studentů [49].

Vzdělávací instituce ve společnosti založené na Webu 3.0 již nejsou těmi, které suverénně rozhodují o tom, co, jak a jak dlouho se mají žáci a studenti učit, protože ztrácí roli centrální autority [50].

S rozvojem Webu 3.0 budou webové technologie a aplikace umožňovat studentům čím dál tím lepší přístup k cenným a relevantním zdrojům v poněkud pohlcující informační společnosti, přičemž zvládnou kombinovat fyzické i digitální prostředí. Pravděpodobně tak posílí význam domácí výuky.

Vzdělávací instituce však nepřijdou o svůj společenský význam a nadále budou poskytovat plnohodnotné kvalifikace.

Změna tkví v jiném posunu: Zatímco formální středoškolské a vysokoškolské vzdělání je v tradiční společnosti nut­ným předpokla­dem pro uplatnění v mnoha oborech a má jistou společen­skou váhu, ve společnosti založené na Webu 3.0 může sestávat z různých kurzů a jiných metod učení, které si zvolí přímo studenti.

Jejich studijní úspěchy a kvalifikace přitom budou ověřovány pomocí blockchainu.

Možná jsme v bodě zlomu využití Webu 3.0 v poli vzdělávání, charakteristic­kém splaskávání pomyslné bubliny a teprve vytvářením konkrétních aplikací, které budou za několik let vnímány jako standard.

Poslední otázkou tak zůstává, nakolik je současné prostředí institucionalizova­ného vzdělá­vání schopné přijmout výše popsané možnosti, když mnohdy teprve zavádí techno­logie a aplikace Webu 2.0…


Použité zdroje

[1] Evropská organizace pro jaderný výzkum

[2] Citační databáze Scopus eviduje 750 záznamů zmiňujících „Web 3.0“, přičemž nejvíce z nich (68) bylo publikováno v roce 2022.

[3] Decentralizovaná a distribuovaná databáze, systém „sdílené účetní knihy“. Blíže viz: ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-175-7.

[4] CHOCHAN, Usman W. Web 3.0: The Future Architecture of the Internet?, s. 1 [online]. February 7, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:10.2139/ssrn.4037693

[5] ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa, s. 44. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-175-7.

[6] NAIK, Umesha a D SHIVALINGAIAH. Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, s. 501. In: 6th International CALIBER [online]. Allahabad: University of Allahabad, 2009, 499-507 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:10.13140/2.1.2287.2961

[7] BERNERS-LEE, Tim a Mark FISCHETTI. Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web, s. 157-175. New York, NY: HarperCollins, 1999. ISBN 978-0062515872. Dostupné také z: https://archive.org/details/isbn_9780062515872/

[8] Používá se rodina jazyků Web Ontology Language (OWL).

[9] Používá se rodina specifikací Resource Description Framework (RDF).

[10] ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa, s. 44. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-175-7.

[11] CHOCHAN, Usman W. Web 3.0: The Future Architecture of the Internet?, s. 4 [online]. February 7, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:10.2139/ssrn.4037693

[12] Stojí za platformami Facebook, Instagram a WhatsApp.

[13] Mateřská společnost Googlu.

[14] ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa, s. 45. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-175-7.

[15] NAIK, Umesha a D SHIVALINGAIAH. Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, s. 501. In: 6th International CALIBER [online]. Allahabad: University of Allahabad, 2009, 499-507 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:10.13140/2.1.2287.2961

[16] LANC, Jakub. Commons, P2P a digitální identita. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ISKM73

[17] LANC, Jakub. Design, commons a Web3 prakticky. In: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/ISKM84

[18] MAŠEK, Jaroslav. A co Web 3.0?. In: Metodický portál RVP.CZ [online]. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 16. 3. 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/23212/a-co-web-3.0-.html

[19] Portál provozuje Národní pedagogický institut České republiky.

[20] MAŠEK, Jaroslav. A co Web 3.0?. In: Metodický portál RVP.CZ [online]. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 16. 3. 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/23212/a-co-web-3.0-.html

[21] ACIKGUL FIRAT, Esra a Selcuk FIRAT. Web 3.0 In Learning Environments: A Systematic Review, s. 141. Turkish Online Journal of Distance Education [online]. 2020, 22(1), 148-169 [cit. 2023-01-01]. ISSN 1302-6488. Dostupné z: doi:10.17718/tojde.849898

[22] DOMINIC, Maria, Sagayaraj FRANCIS a Anthony PILOMENRAJ. E‑Learning in Web 3.0, s. 10. International journal of modern education and computer science [online]. 2014, 2014(2), 8-14 [cit. 2023-01-01]. ISSN 2075-0161. Dostupné z: doi:10.5815/ijmecs.2014.02.02

[23] Zkratka pro educational technology, v překladu vzdělávací technologie.

[24] DOMINIC, Maria, Sagayaraj FRANCIS a Anthony PILOMENRAJ. E‑Learning in Web 3.0, s. 10-11. International journal of modern education and computer science [online]. 2014, 2014(2), 8-14 [cit. 2023-01-01]. ISSN 2075-0161. Dostupné z: doi:10.5815/ijmecs.2014.02.02

[25] RAJIV a Manohar LAL. Web 3.0 in Education & Research, s. 336-340. BVICAM’s International Journal of Information Technology [online]. 2011, 3(2), 335-340 [cit. 2023-01-01]. ISSN 0973-5658. Dostupné z: http://bvicam.in/INDIACom/BJIT/downloads/pdf/issue6/02.pdf

[26] MORRIS, Robin D. Web 3.0: Implications for Online Learning, s. 42. TechTrends [online]. 2011, 55, 42-46 [cit. 2023-01-01]. ISSN 1559-7075. Dostupné z: doi: 0.1007/s11528-011-0469-9

[27] WADHWA, Daisy. A Study of Web 3.0 Technologies for Collaborative Learning, s. 92. International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences [online]. 2015, 3, 92-97 [cit. 2023-01-01]. ISSN 2349-4476. Dostupné z: http://ijetmas.com/admin/resources/project/paper/f201511211448115352.pdf

[28] ACIKGUL FIRAT, Esra a Selcuk FIRAT. Web 3.0 In Learning Environments: A Systematic Review, s. 151. Turkish Online Journal of Distance Education [online]. 2020, 22(1), 148-169 [cit. 2023-01-01]. ISSN 1302-6488. Dostupné z: doi:10.17718/tojde.849898

[29] DOMINIC, Maria, Sagayaraj FRANCIS a Anthony PILOMENRAJ. E‑Learning in Web 3.0, s. 11. International journal of modern education and computer science [online]. 2014, 2014(2), 8-14 [cit. 2023-01-01]. ISSN 2075-0161. Dostupné z: doi:10.5815/ijmecs.2014.02.02

[30] Zkratka pro non-fungible token, v překladu nezastupitelný token.

[31] ASWAL, Pradeep. How Web3 Can Revolutionize The Education Sector?. In: Blockchain Council [online]. Walnut, CA: Blockchain Council, December 23, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://www.blockchain-council.org/web-3/how-web3-can-revolutionize-the-education-sector/

[32] Nestojí přitom odděleně od trendů stavějících na původním principu v podobě sémantického webu: Zatímco sémantický web umožňuje žákům a studentům shromažďovat informace z nesčetného množství  zdrojů, blockchain je umožňuje ověřovat a ukládat v síti tak, aby byly přístupné, avšak odolné vůči neoprávněné manipulaci.

[33] ASWAL, Pradeep. How Web3 Can Revolutionize The Education Sector?. In: Blockchain Council [online]. Walnut, CA: Blockchain Council, December 23, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://www.blockchain-council.org/web-3/how-web3-can-revolutionize-the-education-sector/

[34] DRISCOLL, Tom. Making Sense of Web 3.0 in Education. In: EdTechTeacher [online]. Coventry, RI: EdTechTeacher, November 11, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://edtechteacher.org/making-sense-of-web-3-0-in-education/

[35] ZANDL, Patrick. Mýty a naděje digitálního světa, s. 65. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-175-7.

[36] Od zvědomení nevýhod a nemožností aplikace dílčích technologií jako blockchainu po posun z akademického a teoretického diskurzu do prvních praktických kurzů, viz předchozí část eseje.

[37] Například univerzita je takovou autoritou a správcem, co se týče přehledu absolvovaných a úspěšně ukončených univerzitních kurzů. Vede takový seznam ke každému studentovi a vydává ho při absolvování studijního programu jako dodatek k diplomu (diploma supplement). Další vzdělávací autority, pakliže původní autoritě věří, mohou na základě tohoto dokumentu převzít a dále spravovat údaje o pokroku v konkrétních vzdělávacích kurzech — například jiná univerzita při přijímacím řízení na vyšší stupeň vysokoškolského studia.

[38] DRISCOLL, Tom. Making Sense of Web 3.0 in Education. In: EdTechTeacher [online]. Coventry, RI: EdTechTeacher, November 11, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://edtechteacher.org/making-sense-of-web-3-0-in-education/

[39] ASWAL, Pradeep. How Web3 Can Revolutionize The Education Sector?. In: Blockchain Council [online]. Walnut, CA: Blockchain Council, December 23, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://www.blockchain-council.org/web-3/how-web3-can-revolutionize-the-education-sector/

[40] Zkratka pro decentralized autonomous organizations.

[41] Pro tradiční univerzitu je centrální autoritou stát, respektive například inkorporovaný proces udělování akreditací pro studijní programy.

[42] Zkratka pro massive open online courses, v překladu hromadně otevřené online kurzy.

[43] ASWAL, Pradeep. How Web3 Can Revolutionize The Education Sector?. In: Blockchain Council [online]. Walnut, CA: Blockchain Council, December 23, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://www.blockchain-council.org/web-3/how-web3-can-revolutionize-the-education-sector/

[44] DRISCOLL, Tom. Making Sense of Web 3.0 in Education. In: EdTechTeacher [online]. Coventry, RI: EdTechTeacher, November 11, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://edtechteacher.org/making-sense-of-web-3-0-in-education/

[45] EVANS, Stephens. How Web 3.0 will impact higher education. In: Digital Communications team blog [online]. St Andrews: University of St Andrews, 11 March 2021 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://digitalcommunications.wp.st-andrews.ac.uk/2021/03/11/how-web-3-0-will-impact-higher-education/

[46] EVANS, Stephens. How Web 3.0 will impact higher education. In: Digital Communications team blog [online]. St Andrews: University of St Andrews, 11 March 2021 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://digitalcommunications.wp.st-andrews.ac.uk/2021/03/11/how-web-3-0-will-impact-higher-education/

[47] BERNERS-LEE, Tim a Mark FISCHETTI. Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web, s. 157. New York, NY: HarperCollins, 1999. ISBN 978-0062515872. Dostupné také z: https://archive.org/details/isbn_9780062515872/

[48] CHOCHAN, Usman W. Web 3.0: The Future Architecture of the Internet?, s. 1 [online]. February 7, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: doi:10.2139/ssrn.4037693

[49] DRISCOLL, Tom. Making Sense of Web 3.0 in Education. In: EdTechTeacher [online]. Coventry, RI: EdTechTeacher, November 11, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://edtechteacher.org/making-sense-of-web-3-0-in-education/

[50] DRISCOLL, Tom. Making Sense of Web 3.0 in Education. In: EdTechTeacher [online]. Coventry, RI: EdTechTeacher, November 11, 2022 [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: https://edtechteacher.org/making-sense-of-web-3-0-in-education/