Poznámky ke commons a platform designu

Shrnutí textů Davida Bolliera, Simona Cicera a Stiny Heikkilä. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Commons jako paradigma, metafory biologického pohledu na společnost, už od tragédie obecní pastviny. Platform design jako myšlení o systému?

Sdílím poznámky ke dvěma dílčím textům:

BOLLIER, David. The Commons, Short and Sweet. In: David Bollier [online]. 15. 7. 2011 [cit. 2022-11-28]. Dostupné z: https://www.bollier.org/commons-short-and-sweet

David Bollier v blogovém příspěvku vysvětluje commons nováčkům:

Jako samoorganizovaný společenský systém, jehož prostřednictvím komunity dlouhodobě a sdíleně spravují zdroje s jen malou závislostí na trhu a státu; jako bohatství zděděné nebo společně vytvořené, které chceme předat našim dětem; zároveň jako samostatné odvětví ekonomiky.

Při přemýšlení nad klíčem, co je a co není commons, mi velmi pomohla Bollierova rovnice: commons = zdroje + komunita + protokoly a sdílené hodnoty.

Bollier hovoří o komercializaci, privatizaci a komodifikaci sdílených zdrojů jako o velkém nepřiznaném problému, který odstraňuje kulturu založenou na pospolitosti kulturou tržního řádu založenou na penězích.

Pro představitelnost uvádí otevřený software, Wikipedii a další wiki, otevřené časopisy a otevřená data jako známé internetové příklady první kultury; Uber a Facebook jako příklady druhé zmíněné kultury.

CICERO, Simone a Stina HEIKKILÄ. New Foundations of Platform-Ecosystem Thinking Designing Products and Organizations for a Changing World: Executive Summary [online]. Frascati: Boundaryless, 2020 [cit. 2022-11-28]. Dostupné z: https://www.boundaryless.io/publication/newfoundations/

Cicero a Heikkilä v pěti kapitolách seznamují čtenáře s přístupy platform designu a ekosystémového myšlení.

Nejprve představují typologizaci trhů — rozdělují je na osách neřízené–řízené (přičemž čím je trh řízenější, tím lehčí je komoditizace) a horizontální–vertikální (přičemž čím je trh vertikálnější, tím roste komplexita).

Poté provádí jakýsi risk management komplexnosti, ve kterém zmiňují například trend deglobalizace v kontextu lokální resilience komunit připojit se ke globálním systémům.

Ve třetí kapitole ukotvují pojem Entrepreneurial Ecosystem Enabling Organization (EEEO), který si dovoluji ponechat bez překladu a který definují zejména trendy klesajících transakčních nákladů a otevírání vzdělávání.

Začtvrté pokračují se zmínkou faktorů, které by měly ovlivnit vývoj postindustriální ekonomiky: Zmínky covidu-19 i 5G dobře demonstrují, jak aktuální text je.

Nakonec autoři přichází s několika „provokacemi“ — z nichž nejzajímavější mi připadá myšlenka, že dílčí nové technologie (jako holochain) bychom neměli rámovat jako nástroje, které je třeba používat, ale jako skutečně vytvářející nové možnosti.

Otázky

  1. Je commons levicové, nebo pravicové? Je pravicové, když klade důraz na individualistické naplňování potřeb účastníků? Je levicové, když klade důraz na oceňování netržních aktivit? Je commons friendly pro obě strany spektra?
  2. Najdou se nějaké příklady commonswashingu / sharewashingu?