Poznámky k designu obecně

Shrnutí textů Normana Pottera a Johana Redströma. Tento článek vznikl jako součást výstupu z kurzu ISKM69 Design v souvislostech.

Design jako syntéza poznatků z přírodních a společenských věd, design jako syntetizátor vědění, design jako řešení problémů přinášející další problémy?

Sdílím poznámky ke dvěma důležitým textům:

POTTER, Norman. Co je to dobrý design?. In: POTTER, Norman. Co je designér: věci, místa, sdělení. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018, s. 30-45. Katedra. ISBN 978-80-87989-58-6.

Norman Potter sumíruje předpoklady dobrého designérského myšlení.

Nehledá ani tak univerzalistickou odpověď na otázku, co je dobrý design; propojováním teoretických principů a exkurzů do minulosti i tvrdých faktů současné tržní ekonomiky spíše staví aparát pro komplexní uvažování o designérském umu.

Z něj lze vyjmout několik zajímavých poznámek: o nutnosti designérské filozofie nevzdalovat se nutnostem materiálním; o povaze designérovy svobody — odrážející hodnoty společnosti, v níž pracuje; nebo o kruciální schopnosti vnímat společnost a komunity, a sice nenadřazeně.

Autor se také kriticky věnuje konsekvencím kapitalistického uspořádání: zastřenosti skutečných idejí a hodnot jako důsledku podřizování designovaných služeb a produktů zisku; nebo zrazení devíti původních principů modernismu ve prospěch imperativu komercionalismu.

Za nejvýznačnější princip přitom považuje hledání vztahu, reference a vysvětlování.

REDSTRÖM, Johan. Thing and Theory. In: REDSTRÖM, Johan. Making Design Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 2017, s. 1-8. Design Thinking, Design Theory. ISBN 978-026-2036-658.

Johan Redström popisuje design zevrubněji skrze formování samostatné profese, jejich proměn a výzev.

Stejnou váhu nakonec přikládá designérskému myšlení jako určitému frameworku pro řešení nových socioekonomických problémů.

Gros textu ztvárňuje souboj dvou zdánlivě dichotomických přístupů praxeteorie, výzkumuaplikace, na jehož základě autor nahlíží do nitra teorie designu a formuluje transition theory: alternativní přístup vnímající teorii jako proměnlivou a vysoce dynamickou; zároveň výsledek diskurzu vyvolaného rostoucí komunitou výzkumníků, kteří pracují s metodami založenými na experimentování s praxí.

Text především evangelizuje výzkum skrze design (research through design) jakožto předpoklad, že služba, rozhraní a interakce jsou nástrojem experimentace a výzkumu, při kterém můžeme zkoumat sociální, behaviorální i jiné změny.

Otázky

  1. Norman Potter akcentuje zaměření na současnost, jakkoliv může být klaustrofobické. Jak se ideje, principy a praxe prezentované v textu proměnily od jeho vydání dosud? Povedlo se něco napravit, zlepšit? Nebo poněkud dystopický imperativ odklánění se od původních modernistických principů jen směle pokračuje?
  2. Je Redströmova evangelizace research through design absolutně relevantní? Kdy přesně mají svá opodstatnění research into designresearch for design?